Search Welkom ! 0 bestellen

Algemene Voorwaarden Consumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MARINE SUPPLEMENTS B.V.

Deze 'Algemene Voorwaarden Consumenten' zijn van toepassing op de relatie tussen Marine Supplements B.V. (hierna ook te noemen ‘Fresh Omega’) en de Consumenten.

Artikel 1. Identiteit van Marine Supplements B.V.

Marine Supplements B.V. handelend onder de naam 'Fresh Omega'.

Adres vestiging/correspondentieadres:
Leidsevaart 228
2203 LC Noordwijk
KvK: 65264649
BTW-nr: NL856043199B01

E-mail: info@freshomega.nl

Artikel 2. Definities

Bestelling: een bestelling van de consument bij Fresh Omega.

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Fresh Omega.

Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of Fresh Omega in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van de overeenkomst.

Overeenkomst: een overeenkomst op afstand (inclusief deze Algemene Voorwaarden Consumenten) tussen de consument en Fresh Omega met betrekking tot een bestelling en de bezorging of het afhalen van de bestelling.

Product: Voedingssupplementen (onder andere omega-3).

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Op alle bestellingen en overeenkomsten met Fresh Omega zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden Consumenten (hierna ook te noemen 'AVC') van Fresh Omega van toepassing.

 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden Consumenten aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Fresh Omega voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden Consumenten bij Fresh Omega in te zien zijn of zal Fresh Omega op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk de Algemene Voorwaarden Consumenten kosteloos aan de consument toezenden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden Consumenten langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden Consumenten langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en zullen de Algemene Voorwaarden Consumenten op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.

Artikel 4. Het aanbod, afgiftehoeveelheden en restricties

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Fresh Omega gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Fresh Omega niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 4. Het aanbod richt zich op de eindverbruikers in de Benelux en de bestelde producten zijn niet bestemd voor doorverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.

 5. Consumenten die jonger zijn dan 18 jaar, dienen voor het doen van een bestelling bij Fresh Omega toestemming te hebben van diens ouder of voogd. Op het moment dat een bestelling wordt gedaan bij Fresh Omega, mag Fresh Omega ervan uitgaan dat deze toestemming aan de consument is verleend.

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, mits de consument jonger is dan 18 jaar en geen toestemming heeft van diens ouder/verzorger, tot stand op het moment dat de consument de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop 'Bestellen' tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via www.freshomega.nl.

 2. De Overeenkomst kan slechts door Fresh Omega worden uitgevoerd indien de consument juiste en volledige contactgegevens invult bij de afronding van de Bestelling. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde contactgegevens en/of betaalgegevens direct aan Fresh Omega te melden.

 3. Het door de consument gebruikte wachtwoord mag niet aan derden worden verstrekt. Het moet veilig en afgeschermd van onbevoegden worden bewaard. Bij verlies of het doorgeven van het wachtwoord aan een derde dient Fresh Omega schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Elk oneigenlijk gebruik van het wachtwoord van de consument (bijvoorbeeld een bestelling die niet is geplaatst door de consument maar waarbij wel het wachtwoord van de consument is gebruikt) komt voor rekening en risico van de consument.

 4. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Fresh Omega onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 5. Fresh Omega kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Fresh Omega op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Fresh Omega gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen na ontvangst van deze producten te ontbinden. Dit herroepingsrecht kan worden ingeroepen via een ondubbelzinnige schriftelijke (dan wel per e-mail verzonden) verklaring aan Fresh Omega (zie artikel 1 voor de adresgegeven/e-mailadres), waarbij Fresh Omega op de hoogte wordt gesteld van de beslissing tot herroeping. De consument kan gebruik maken van de in bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten opgenomen modelformulier, maar is hiertoe niet verplicht.
 2. In het geval een overeenkomst gesloten wordt voor een periodieke levering van producten, dan gaat het herroepingsrecht in op de dag dat het eerste product is geleverd.
 3. De producten van Fresh Omega zijn om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne in beginsel niet geschikt om te worden teruggestuurd. Fresh Omega levert daarom haar producten verzegeld. Bij verbreking van de verzegeling is de bestelling definitief en kan het herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten niet worden ingeroepen.
 4. Mocht de consument gebruik maken van het herroepingsrecht dan heeft de consument na annuleren nogmaals 14 dagen de tijd om het product retour te zenden aan Fresh Omega. De consument krijgt, na ontvangst van het product, door Fresh Omega het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor het retour zenden van het product aan Fresh Omega zijn voor rekening van de consument. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product verzegeld en met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in originele staat en verpakking aan Fresh Omega worden geretourneerd.

Artikel 7. Contractduur, opzegging en pauzering

 1. Naast het herroepingsrecht genoemd in artikel 6 kan de consument een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het periodiek afleveren van producten, opzeggen na 2 leveringen. Indien de opzegging van het abonnement uiterlijk 14 dagen voor de volgende levering aan Fresh Omega is doorgegeven eindigt het abonnement direct en worden er geen producten meer gestuurd en geen bedragen meer in rekening gebracht. In het geval van een opzegging minder dan 14 dagen voor de volgende levering wordt het bedrag van een reeds bestelde product bij de consument in rekening gebracht en wordt het product geleverd. Daarna treedt de opzegging in werking.

 2. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten opzeggen op dezelfde wijze als waarop ze zijn aangegaan. Daarnaast kan de overeenkomst worden opgezegd via het online account van de consument, per post en via e-mail.

 3. De consument kan de overeenkomst die in artikel 5.1. is genoemd op elk moment tijdelijk onderbreken (pauzeren) via het Fresh Omega-account of per e-mail. De mededeling over het tijdelijk pauzeren van de overeenkomst moet altijd uiterlijk 14 dagen voor de volgende levering plaatsvinden. De overeenkomst kan niet langer dan 4 maanden worden gepauzeerd.

Artikel 8. Bezorging, bezorgingsvoorwaarden en overdrachtsrisico

 1. Fresh Omega bezorgt overal in Nederland, België en Luxemburg.

 2. Fresh Omega bezorgt op het adres dat in het klantenaccount op onze website als bezorgadres is opgegeven, mits dit adres gelegen is in Nederland, België of Luxemburg. Een adreswijziging gaat in voor de levering die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst op de 10e dag na afloop van de dag van de mededeling plaats zal vinden.

 3. De consument is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het doorgegeven bezorgadres mogelijk is.

 4. Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of een schriftelijk bericht worden achtergelaten in de brievenbus van de consument om een afleverafspraak te maken.

 5. Fresh Omega zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 dagen uitvoeren, tenzij de consument akkoord is gegaan met een andere leveringstermijn. Op zaterdagen, zondagen en maandagen vinden geen leveringen plaats. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 6. Na ontbinding conform het vorige lid zal Fresh Omega het bedrag dat de consument heeft betaald onverwijld terugbetalen.

 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Fresh Omega tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9. Prijzen en geldigheid

 1. De bij de producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en inclusief (eventuele) verzendkosten.

 2. Fresh Omega is alleen gerechtigd de prijzen te verhogen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst indien de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

 3. Fresh Omega is alleen gerechtigd de prijzen te verhogen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst indien Fresh Omega dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  Prijsverhogingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

Artikel 10. Betaling en betalingstermijn

 1. Voor betaling kan alleen gebruik gemaakt worden van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen.

Artikel 11. Automatische incasso

 1. Als in het bestelproces voor een Fresh Omega abonnement wordt gekozen en de consument gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso geeft de consument toestemming aan Mollie B.V. namens Fresh Omega om doorlopende SEPA-incasso-opdrachten te sturen naar de bank om een bedrag van de opgegeven bankrekening af te schrijven en aan de bank om een doorlopend bedrag van de opgegeven rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Mollie B.V. namens Fresh Omega. De consument is verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling. Voor het gebruik kunnen maken van de automatische incasso dient de consument een digitale machtiging af te geven via PayIBAN.

 1. Ten minste 5 dagen vóór de eerste automatische incasso ontvangt de consument een notificatie van de voorgenomen incasso.

 2. Wanneer in het bestelproces voor betaling via iDeal, PayPal of via creditcard wordt gekozen, wordt het bedrag doorlopend afgeschreven van de bankrekening, het PayPal account c.q. creditcard.

 3. Indien de consument het niet eens is met een afschrijving als bedoeld in dit artikel, kan een terugboeking plaatsvinden onder de voorwaarden van de bank van de consument. De consument kan hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact opnemen met de bank.

 4. Indien een incasso-opdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege een ontoereikend saldo op de rekening, of wanneer een terugboeking als bedoeld in dit artikel heeft plaatsgevonden, behoudt Fresh Omega zich het recht voor pas na betaling van het uitstaande totaalbedrag de bestelling te bezorgen.

Artikel 12. Niet-tijdige betaling

 1. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Fresh Omega is gewezen op de te late betaling en Fresh Omega de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform de geldende wettelijke regeling inzake buitengerechtelijke incassokosten.

 2. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil zal Fresh Omega het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Fresh Omega is uitsluitend aansprakelijk voor door de consument geleden schade indien deze schade aan Fresh Omega toe te rekenen is of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Fresh Omega komt. Fresh Omega is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door de consument van enig door Fresh Omega geleverd artikel, tenzij Fresh Omega aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

 1. Fresh Omega is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Fresh Omega gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Fresh Omega, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Fresh Omega, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Fresh Omega.

 2. Aansprakelijkheid van Fresh Omega is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Fresh Omega wordt gedekt.

Artikel 14. Klachtenbeleid

 1. Kwaliteit staat bij Fresh Omega zeer hoog in het vaandel. Als de Consument een klacht heeft, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan Fresh Omega op het in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten aangegeven contactadres.

 2. Fresh Omega streeft ernaar om met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 werkdagen inhoudelijk te reageren op de klacht.

 3. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Fresh Omega binnen de termijn van 10 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op overeenkomsten tussen Fresh Omega en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden Consumenten betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele conflicten kunnen uitsluitend bij de daartoe bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.

Artikel 16. Nieuwsbrief

Bij het afronden van de Bestelling kan de Consument kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Consument kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief in de e-mail waarmee de nieuwsbrief is verzonden, door contact op te nemen via het contactformulier of een e-mail te sturen naar info@freshomega.nl.

Artikel 17. Privacybeleid

Bij de afhandeling van een bestelling slaat Fresh Omega persoonlijke gegevens op van de Consument. Om de consument te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

Artikel 18. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden Consumenten

Fresh Omega is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden Consumenten eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen treden twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling in. Indien de Consument wijzigingen van de Algemene Voorwaarden Consumenten niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tot de datum waarop de gewijzigde Voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreden wordt de afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

Modelformulier voor herroeping

 

   Abonneer op onze nieuwsbrief!
   afsluiten